Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,999ΜW και των συνοδών του έργων στη θέση «Αρκούδα»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,999ΜW και των συνοδών του έργων στη θέση «Αρκούδα»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,999ΜW και των συνοδών του έργων, στη θέση «Αρκούδα» των Τ.Κ. Χρωμίου και Τ.Κ. Ποντινής, Δ.Ε. Αιανής και Δ.Ε. Βεντζίου αντίστοιχα, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρείας «ΣΤΕΡΝΙΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ι. Στοιχεία του έργου

  1. Ονομασία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,999 ΜW και των συνοδών του έργων».
  2. Θέση του έργου: «Αρκούδα» των Τ.Κ. Χρωμίου και Τ.Κ. Ποντινής, Δ.Ε Αιανής και Δ.Ε Βεντζίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, αντίστοιχα, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
    Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, της θέσης της ανεμογεννήτριας, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου, των κορυφών της πλατείας καθώς και ενδεικτικές συντεταγμένες της ζώνης κατάληψης της νέας οδοποιίας, σύμφωνα με το τεύχος συντεταγμένων που συνοδεύει το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.
  3. Φορέας του έργου: «ΣΤΕΡΝΙΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΣΤΕΡΝΙΑΔΑ ΜΙΚΕ».
  4. Υπεύθυνος του έργου: Κατερίνα Κοτσομίτη (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: info@sterniadapower.gr

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,999ΜW και των συνοδών του έργων, στη θέση «Αρκούδα» των Τ.Κ. Χρωμίου και Τ.Κ. Ποντινής, Δ.Ε. Αιανής και Δ.Ε. Βεντζίου αντίστοιχα, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρείας «ΣΤΕΡΝΙΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΔΑ: ΨΧ0Δ7ΛΨ-0ΩΛ

Κατασκευή και λειτουργία ΑΣΠΗΕ 2,999ΜW