Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης» στη θέση «Πάτωμα 1»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης» στη θέση «Πάτωμα 1» Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της εταιρίας «NKZ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NKZ ENERGY Μ.ΙΚΕ»

1. Στοιχεία του έργου

  1. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης».
  2. Θέση του έργου: «Πάτωμα 1» Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ’87, της θέσης της ανεμογεννήτριας, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου και της πλατείας, καθώς και συντεταγμένες της ζώνης κατάληψης της νέας οδοποιίας, σύμφωνα με το τεύχος συντεταγμένων που συνοδεύει το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

Τα συνοδά έργα οδοποιίας (νέα διάνοιξη οδοποιίας μήκους 374μ. και υφιστάμενο οδικό δίκτυο μήκους 1.931,97μ.) και τα συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνολικού μήκους 6,6km έως τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης -υπόγεια-), αναφέρονται στην υπογραμμένη από το φορέα του έργου Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη αρμοδίως.

  1. Φορέας του έργου: «NKZ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NKZ ENERGY Μ.ΙΚΕ».
  2. Υπεύθυνος του έργου: Κοντογιάννης Χρήστος (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: ecovar3@gmail.com – a.doukas.eng@gmail.com

 

2. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.1 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

  

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Διαβάστε την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης» στη θέση «Πάτωμα 1» Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της εταιρίας «NKZ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NKZ ENERGY Μ.ΙΚΕ», με (ΑΔΑ: 62287ΛΨ-29Φ)