Τροποποίηση Προκήρυξης-Πρόσκλησης για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Μετατάξεις

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει την ως άνω Ειδική Γραμματεία,

προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλυφθούν εβδομήντα μια (71) θέσεις, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕκαι ΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α ́).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 82145/2-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΩΔΣ4653Ο7-ΞΥ1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε εδώ την τροποποίηση με ΑΔΑ: 66ΟΡ4653Ο7-ΚΩΥ