Πλήρωση δύο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2024)

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2024)

Πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Επανασύσταση θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες» του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
 3. Την υπ΄αριθ. 1177/2019 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 , κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύει» (Β’ 1447), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 64/2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 2587) και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 55 της υπ΄αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/11-02-2022/Β’) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 5. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 1537/05-01-2024  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης για τη μισθοδοσία τους.
 6. Την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) Δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο η θητεία του Περιφερειάρχη.

Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, λύεται και η σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Για την πλήρωση των θέσεων  απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους.

Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε να έχουν διετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Οι δημοσιογράφοι προσλαμβάνονται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο του Περιφερειάρχη – Περιοχή ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης του τίτλου, ως ισότιμου της ημεδαπής)
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μέλους, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης

ή

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου.

(εναλλακτικά δύναται να κατατεθούν και τα δύο, ως ανωτέρω)

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων έως και 22/1/2024

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

 

 

Συνημμένα:

Η Πλήρωση δύο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2024), με ΑΔΑ: ΨΓΧΔ7ΛΨ-Π5Ι