Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μετατάξεις

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου,προκειμένου να στελεχωθεί η Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α ́51), τις οργανικές διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α ́1721) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 6416/21-7-2014 (B’2034)

προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαθούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής (Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 ΑΘΗΝΑ και στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης (πρώην ακίνητο Β ́ΚΤΕΟ οδός Πόντου, Λαχαναγορά ΤΚ 54001 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση θέσεων:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ 7ΗΒΣ465ΦΘΕ-ΩΞΜ)