Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Μετατάξεις
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές της ανάγκες με μετάταξη οκτώ (8) μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο, αποτελούν δε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , όπως καταγράφονται στο Μητρώο που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr, στη διαδρομή «Στατιστικά θέματα», «Μητρώα», «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης») (σχετ. το υπ’ αριθ. 2/42348/23-5-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους).

Οι μετατάξεις θα γίνουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων, όπως ισχύουν, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α), του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α), καθώς επίσης των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της ΓΓΠΠ θα αποφανθεί σχετικά, αφού λάβει υπόψη του τα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση