Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Μετατάξεις

Λόγω λήξης θητείας των ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων έως το τέλος του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 38, παρ. 1 και 7 του ν.4389/2016 (Α ́94) και τις διατάξεις του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α ́ της περίπτωσης (4) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α ́ 222), όπως ισχύει, εκδόθηκε […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων κλάδων ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού και ΠΕ Πληροφορικής στο Δήμο Αθηναίων

Μετατάξεις

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην κάλυψει πέντε (5) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού και πέντε (5) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, με μετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πειραιά

Μετατάξεις

Ο Δήμος Πειραιά προτίθεται να προβεί στην κάλυψει τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με μετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας

Μετατάξεις

Ο ∆ήμος Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, προτίθεται να προβεί, στην κάλυψη δέκα (10) θέσεων προσωπικού, κλάδου/ειδικότητας όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, με μετάταξη μονίμων ή Ι.∆.Α.Χ. υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠ∆∆ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, λόγω των επειγουσών αναγκών στελέχωσης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων θεματικών κλάδων αρμοδιότητάς του και κατόπιν δημιουργίας της νέας οργανωτικής δομής σε αυτό, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη/μεταφορά μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μετατάξεις

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της που εδρεύουν στα νησιά Σύρο, Ρόδο, Άνδρο, Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Τήνο με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τα άρθρα 72 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α) και 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/τ.Α) όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι η μετάταξη με τις εν λόγω διατάξεις, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσαλονικης

Μετατάξεις

Ο Δήμος Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, στην κάλυψη τεσσάρων θέσεων (4) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Θέρμης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1 – ΤΚ […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μετατάξεις

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  (Ν.Π.Δ.Δ) εποπτεθόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευματων ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μετατάξεις

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν των υπ ́ αρίθμ. 33/2-3-2016και 46/26-4-2016 συνεδριάσεων της Συγκλήτου προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, την […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 8 9 10