Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Μετατάξεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παπαφείου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» σύμφωνα με την υπ ́αριθ: 4/20-5-2016 απόφαση του η οποία αφορά την έγκριση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης, σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου , σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ».

Οι θέσεις θα καλυφθούν με μετατάξεις υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του Νόμου 3528/2007, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3801/2009, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3613/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35παρ. 5 του νόμου 4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον πίνακα

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση