Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Μετατάξεις

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα: Σωκράτους 111, Λάρισα), εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4337/2015 (Α ́/129) και της υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ. Β ́/17.5.2016) περί ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από τη Δ/νση Οικονομικού του Φορέα μας, μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου από την 1η.1.2017.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση