Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

λόγω λήξης θητείας των ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων Διεύθυνσης, έως το τέλος του έτους 2016, αλλά και πλήρωσης αντίστοιχης κενής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 38, παρ. 1 και 7 του ν. 4389/2016 (Α΄ ́94) και τις διατάξεις του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α΄της περίπτωσης (4) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α ́222), όπως ισχύει.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση