Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικα με μετάταξη υπαλλήλων στο δήμο Αρριανών

Μετατάξεις
Ο Δήμος Αρριανών, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Φιλλύρα Ροδόπης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη οκτώ (8) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών, Ταχ. Δ/νση: Φιλλύρα 693 00 Σάπες η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η μετάταξη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 74, 79,181 Ν. 3584/2007, αρ. 246 Ν.3852/2010, αρ.58 Ν. 3979/2011 και παρ. 5 αρ.35 Ν.4024/2011.
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο Δήμος με μετάταξη, σύμφωνα με την παρούσα είναι οι κάτωθι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                               ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ               Πολιτικών Μηχανικών                                 1
ΠΕ               Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών           1
ΠΕ               Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                           1
ΠΕ               Μηχανικών Περιβάλλοντος                          1
ΠΕ               Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών     1
ΠΕ               Διοικητικού Οικονομικού                             2
ΤΕ               Πολιτικών Μηχανικών                                 1