Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στη 3η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-7-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στη 3η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-7-2023)

Πρόσκληση στη 3η συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-7-2023)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α)Τη με α.π. 30330/31-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΑ546ΜΤΛΡ-ΘΔΩ) Απόφαση εκ νέου σύστασης Περιφερειακών/ Εδαφικών Επιτροπών ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας & Πελοποννήσου–Μεγαλόπολης και αντικατάσταση της α.π. 19251/01.03.2023 Απόφασης του Διοικητή ΕΥΔΑΜ.
β) Τη με α.π. 76700/10-5-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Τη με α.π. 81143/17-5-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Την υποχρέωση τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής εντός του Ιουλίου.

Κ Α Λ Ε Ι

Τα μέλη της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας σε δια ζώσης συνεδρίαση την Πέμπτη 27/07/2023 και ώρα 14:30 στο αμφιθέατρο του Κτιρίου Α΄ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση Πρακτικού 2ης συνεδρίασης.
  2. Παρουσίαση Θυλάκων Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
  3. Παρουσίαση 2ου Θύλακα Καινοτομίας -Κόμβου Υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα.
  4. Συζήτηση επί ένταξης έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΔΑΜ.
  5. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας ΔΑΜ.
  6. Διάφορα θέματα.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως το μέλος που τους αναπληροί σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Παναγιώτης Πλακεντάς, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας.
2. Ιωάννης Μητλιάγκας, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης.
3. Σάββας Σαπαλίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας.
4. Χαράλαμπος Καραταγλίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς.
5. Γεώργιος Νταγκούμας, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών.
6. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου- Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
7. Στέργιος Κιάνας εκπρόσωπος του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
8. Θεόδωρος Σιόγκας εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας.
9. Στυλιανός Μάρου εκπρόσωπος των Εργατικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας.
10. Θεόδωρος Θεοδουλίδης εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
11. Γεώργιος Τοπαλίδης, εκπρόσωπος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.
12. Χρήστος Ρούμπος, εκπρόσωπος της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
13. Βασίλειος Γκανάτσιος, εκπρόσωπος των τοπικών Οργανώσεων Νέων.