Μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς, έτη 2022-2023»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς, έτη 2022-2023»

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων  Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για τα έτη 2022-2023»,

Προϋπολογισμού 221.788 € χωρίς ΦΠΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Είδος διαδικασίας

Η διαδικασία θα διεξαχθεί με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία γίνεται επειδή:

α) Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη στα πλαίσια έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

β) Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, λόγω της επείγουσας ανάγκης.

γ) Το γεγονός ότι προέκυψαν νέα δρομολόγια την παρούσα χρονική στιγμή, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12.3.2020 έγγραφου του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

δ) Η σύμβαση συνάπτεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο διασφάλισης μεταφοράς μαθητών
όλων των βαθμίδων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς και σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς, (για όλες τις μέρες λειτουργίας των σχολείων), από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές τους μονάδες και αντίστροφα.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Το ημερήσιο προϋπολογισθέν κόστος της διαπραγμάτευσης είναι 1.267,36€ και το ετήσιο
221.788,00€, χωρίς ΦΠΑ και 250.620,44€ με ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31 Αυγούστου 2023 με δυνατότητα παράτασης 5
μηνών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, ήτοι βάσει χαμηλότερης τιμής.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στις 06/09/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων  Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για τα έτη 2022-2023» (pdf)

prosklisi_mathites