Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/26-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/26-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/26-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/26-8-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2021-2022 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2023

1251/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2022-2023», και των όρων της Διακήρυξης

1252/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ματαίωση Διενέργειας  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1253/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου  της  1η πρόσκλησης της Π.Δ.Μ  ΠΕ Κοζάνης  με αριθμ. 106834 14/7/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010948200)για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ 135783/21 για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023

1254/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για καθαρισμό καναλιών στις Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων

1255/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για καθαρισμό καναλιών στις Τοπικές Κοινότητες Κρυόβρυσης και Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας

1256/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Δαπάνης Πολιτικής Προστασίας 50.000 €

1257/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών SIAL 2022

1258/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ενοριακού Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγής, για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ», Προϋπολογισμού: 64.300,00€ (με Φ.Π.Α.)

1259/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής»

1260/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης Τροποποίησης (Τροπ. 4) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022

1261/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1262/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ άσκησης μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την χρονική επέκταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών  σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών του σχολικού έτους 2021-2022

1263/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 9 αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 168654 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 120674/28-7-2022 με ΑΔΑΜ: 21PROC011021365 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2022-23, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 και ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση  των αδιάθετων δρομολογίων  

1264/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2022-23

1265/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών των αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2022 έως και Οκτώβριο 2023 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2023, και των όρων της Διακήρυξης  

1266/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

1267/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1268/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

1269/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μικροκάστρου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 10 Σεπτεμβρίου του 2022

1270/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚΑ Α.ΜΕΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ»

1271/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ,ΕΤΟΥΣ 2020,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.»

1272/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης από πράξη επιβολής προστίμου της περιόδου από 1-5-2022 έως 31-5-2022

1273/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

1274/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την συνδιοργάνωση των Εθνικών Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων Ιχνηλατών με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών

1275/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών από ληξιπρόθεσμες οφειλές

1276/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών

1277/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1278/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1279/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1280/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου

1281/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 30/8/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ