Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΤΥ ΠΔΜ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΤΥ ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΤΥ ΠΔΜ

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Το αρίθμ πρωτ. 40682/10-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012271396) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ με τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό δαπάνης .
 11. Την αρίθμ 439/23 (ΑΔΑ: 6Λ2Ο7ΛΨ-Ι46) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 12. Τις αριθμ. 1913/23 (ΑΔΑ: 9ΦΥΚ7ΛΨ-1ΣΧ/ΑΔΑΜ: 23REQ012468367) απόφασης ανάληψης δέσμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ (ΕΔΡΑ) στον ΚΑΕ 073.9781.01.

Προσκαλούνται

oι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές έως και την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00, για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ), για την κάλυψη αναγκών έκτακτων και επειγουσών εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της. Για την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συνημμένα έγγραφα και ο Προϋπολογισμός της παρούσης, καθώς και το συνημμένο πρότυπο έντυπο προσφοράς.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14:30.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και πρέπει να αφορά στο σύνολο της δαπάνης. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τον κο Κουζιάκη στο τηλέφωνο 2461052710 και στο mail g.kouziakis@pdm.gov.gr

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και να απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη. Ο φάκελος εξωτερικά θα φέρει το αντικείμενο της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα καθώς και τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 5. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία) και πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνετε ότι:
  • έχω λάβει υπόψη τους όρους της πρόσκλησης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα
  • παραιτούμαι από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
  • τα είδη είναι κατάλληλα και ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
  • σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνω την αντικατάσταση του.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των προς προμήθεια ειδών.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδη

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΤΥ ΠΔΜ (pdf)

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (doc)

 

prosklisi_gia_ypovolh_prosforas_asfaltomigmatos_pdm_2023