Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (26-10-2016)

Μετατάξεις

A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν.4412/2016 (Α ́147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ έχει ως έδρα την Αθήνα.

Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

Για να εξασφαλισθεί η άμεση λειτουργία της Α.Ε.Π.Π., κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωσή της με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.
Δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υιοθετήσει την αρχή να εξαντλεί σε κάθε περίπτωση τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρωπίνων πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη δαπάνη της ίδιας της Αρχής όσο και την συνολική δημόσια δαπάνη.Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί την στελέχωση της Αρχής με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας, όπως ορίζει το άρθρο 357 του ν. 4412/2016 (Α ́147).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση