1η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 80239/16-05-2023 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.2 του ΠΑΑ 2014–2020

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Ενδικοφανών Προσφυγών για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 3563/09-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Ενδικοφανών Προσφυγών για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 3563/09-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 2. Την υπ΄ αρ. 6405/19.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 3. Την υπ΄ αρ. 74173/13.5.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Γρεβενών στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 4. Την υπ΄ αρ. 73232/13.5.2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 5. Την υπ΄ αρ. 74146/16.5.2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 563).
 6. Την υπ΄ αρ. 74192/13.5.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή

  «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 563).

 7. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
 8. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
 9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.4 «M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)».
 10. Την υπ΄ αρ. 1065/19.4.2016 υπουργική απόφαση «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος ‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020’’» (Β΄ 1273).
 11. Την υπ΄ αρ. 427/02.03.2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β΄ 1414).
 12. Την υπ΄ αρ. 534/13.3.2023 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2022, Μέτρο 4: ‘’Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού’’ Υπομέτρο 4.1: ’’Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις’’, Δράση 1.5

  ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’».

 13. Την υπ΄ αρ. 2545/17.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 3447).
 14. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
 15. Την υπ΄ αρ. 2430/30.7.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ένταξης πράξης «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα Β1, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
 16. Την υπ΄ αρ. 88600/23.8.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 082/1 του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα Β1, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» με κωδικό έργου 2018ΣΕ08210021.
 17. Την υπ΄ αρ. 28882/29.3.2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΕ 082/1, όπως ισχύει.
 18. Την υπ΄ αρ. 3871/10.12.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 5778).
 19. Τις αποφάσεις στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 20. Την υπ΄ αρ. 24348/13-02-2024 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τη σύσταση και συγκρότηση τριών (3) Επιτροπών Ενδικοφανών Προσφυγών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 3563/09-01-2024 απόφασης «Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως κάτωθι:

Α. Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών

 1. Λιόλιου Παρασκευή του Αχιλλέως του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 334260) ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ιωαννίδη Στέφανο του Λεωνίδα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 345249).
 2. Κοκκέρη Κυριακή του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΡ 331677) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Νασιοπούλου Αφροδίτη του Θωμά του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΖ 298893).
 3. Αμπατζίδου Ναζλή του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΕ 126699) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαββίδου Ιωάννα του Βασιλείου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΗ 293789).

Β. Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών

 1. Χατζηκώστα Μαγδαληνή του Θεοδώρου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΒ 701265) ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γαρούφο Παναγιώτη του Αποστόλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 288510).
 2. Πολατίδης Ιωάννης του Ευαγγέλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Χ 988211) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Γιαπουτζή Θωμαή του Μιχαήλ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Φ 277198).
 3. Σαββίδου Ιωάννα του Βασιλείου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΗ 293789) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 326512).

Γ. Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών

 1. Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 326512) ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ιωαννίδη Στέφανο του Λεωνίδα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 345249).
 2. Κωνσταντινοπούλου Όλγα του Ανδρέα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 302131) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πολατίδη Ιωάννη του Ευαγγέλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Χ 988211).
 3. Παπαδοπούλου Ουρανία του Σάββα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 879342) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαββίδου Ιωάννα του Βασιλείου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΗ 293789).

Η διαδικασία εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 427/02.03.2023 υπουργική απόφαση

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β΄ 1414) και την υπ΄ αρ. 534/13.03.2023 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2022, Μέτρο 4 ‘’Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού’’, Υπομέτρο 4.1 ‘’Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις’’, Δράση 4.1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων του θεσμικού πλαισίου.

Τα μέλη των επιτροπών έχουν πρόσβαση στο ΠΣΚΕ όπως και στα στοιχεία των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να δηλώνεται από μέρους τους η τήρηση της εχεμύθειας καθώς και ότι σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα προβαίνουν στην εξέταση της σχετικής ένστασης με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Τα μέλη των επιτροπών υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσμικού πλαισίου του μέτρου.

Η αμοιβή των μελών των επιτροπών που θα εργασθούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, θα βαρύνει ως δαπάνη τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια – Μέτρο 20 – του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα το έργο:

«Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα Β1, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» (ενάριθμος στο ΠΔΕ: 2018ΣΕ08210021)

ενώ το ύψος της αμοιβής έχει καθορισθεί με την υπ΄ αρ. 1296/21.4.2023 (Β΄ 2671) κοινή υπουργική απόφαση, δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Η Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Ενδικοφανών Προσφυγών για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 3563/09-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. (με ΑΔΑ: 938Ε7ΛΨ-Σ5Β)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Ενδικοφανών Προσφυγών για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 3563/09-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.