Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απόσπαση στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ), οκτώ (8) υπαλλήλων που απασχολούνται:

α) στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.),

β) σε άλλες ειδικές υπηρεσίες του ν. 4914/2022,

γ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και

δ) σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143),

εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες (και σε περίπτωση που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αν έχει παρέλθει διετία από τον διορισμό τους).

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ αποτελεί Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της περ. ζ’ του άρθρου 7 του ν. 4914/2022, υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Υπουργό, λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) και διαχειρίζεται τους πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΠΔΑΜ).

Το ΠΔΑΜ με συνολικό π/υ 1,63 δις € συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Υπηρετεί το διακριτό ειδικό στόχο για τη δίκαιη μετάβαση, παρέχοντας στήριξη σε εκείνες τις περιοχές και τους ανθρώπους που πλήττονται από τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης, προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Επικεντρώνεται στη στήριξη των εξαρτώμενων από την εξόρυξη και καύση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιοχών καθώς και σε νησιωτικές περιοχές εξαρτώμενες από την καύση μαζούτ και ντίζελ. Ως περιοχές παρέμβασής του, καθορίζονται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Μεγαλόπολης και όμορες περιοχές, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Κρήτης. Η τεκμηρίωση των περιοχών παρέμβασης καθώς και ο στοχευμένος σχεδιασμός για κάθε μία από αυτές περιλαμβάνεται στα 3 διακριτά Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που το συνοδεύουν.

Οι προτεραιότητες του Προγράμματος είναι:

1. Ενίσχυση & προώθηση της επιχειρηματικότητας
2. Ενεργειακή μετάβαση – κλιματική ουδετερότητα
3. Αναπροσαρμογή χρήσεων γης – κυκλική οικονομία
4. Δίκαιη εργασιακή μετάβαση
5. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας
6. Τεχνική βοήθεια

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΔΑΜ και το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.eydam.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Συνημμένα:

Η Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ) (pdf), με ΑΔΑ: ΨΣΘΗΗ-ΠΥΤ

 

prosklisi-gia-tin-apospasi-prosopikou-sti-da-espa-dam-2021-2027