Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Μετατάξεις
Σο Εθνικό Ιδρυμα Κωφών,σύμφωνα με την αρικ. 4/21-7-2016 (θέμα 10ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος με μεταφορά της θέσης που κατέχουν στο φορέα προέλευσης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση