Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Του άρθρου 18 θαη 19, παρ. 3 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΞ 224 Α ́) «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που ……… και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2016 (ΦΕΚ 24 Α ́) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και……… και άλλες διατάξεις» και με τις παρ. 4 και 6 του άρθου 100 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α ́) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και ……..λοιπές διατάξεις»

2.Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α ́) «Διαχείρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επίγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση