Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετατάξεις
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 /Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν

Διαβάστε εδώ την ανακοινωση