Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-2018), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/10-9-2021).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 51 «Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων – Τροποποίηση άρθρου δεύτερου ν. 4528/2018» του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/09-07-2022).
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)».
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
 10. Την υπ΄αριθ. 1333/12-9-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «΄Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 ».
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-01-2023 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5381/24-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» .
 12. Την υπ΄αριθ. 50/6-3-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/τ.Β΄/11-2-2022) όπως ισχύει.
 14. Την υπ’ αριθ. 108936/29-06-2023 βεβαίωση της Προϊστάμενης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

sox-1-2023-pekozanis

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 16-8-2023.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με ΑΔΑ: ΨΔΛΣ7ΛΨ-ΦΧ8)

Όλα τα σχετικά έντυπα για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΠΕ ΤΕ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ, σε μορφή zip)