Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετατάξεις
Προκειμένουνα καλυφθούν επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με μετατάξεις ή και αποσπάσεις υπαλλήλων που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίουΑορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ) του ∆ημοσίου, Ανεξαρτήτων Αρχών, ΟΤΑ Α ́ και Β’ Βαθμού και Ν.Π.∆.∆..

Α. Η Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Αρχή)είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή και έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50, τ.Α΄/0-4-1997) και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώςκαι την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση