Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, για τα Τμήματα 2 Γρεβενά, 3 Φλώρινα, 4 Πεντάλοφος, 5 Καστοριά (Εργοτάξια)

Διενέργεια διαπραγμάτευσης

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, για τα Τμήματα 2 Γρεβενά, 3 Φλώρινα, 4 Πεντάλοφος, 5 Καστοριά (Εργοτάξια)

 • CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
 • CPV 09134200-9  Πετρέλαιο Κίνησης
 • CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

Συνολικός προϋπολογισμός: 19.701,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) “περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει.
 5. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 6. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 7. Το Ν. 4281/14 (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»
 9. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
 10. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.
 11. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
 12. Του Ν. 3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005 μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων.
 13. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις».
 15. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).
 16. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 17. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 18. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
 19. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
 20. Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» προσαρμογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011.
 21. Το άρθρο 4 του Π.Δ 118/07 (150/Α) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης στον τοπικό τύπο.
 22. Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97 «Περί διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 3204/03.
 23. Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 24. Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 25. Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει.
 26. Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 27. Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».
 28. Την αρίθμ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
 29. Την υπ αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
 30. Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 31. Την αρίθμ. 2233/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης έτους 2017 και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας για το έτος 2017.
 32. Την αρίθμ. 171373/7783/13-12-2016, απόφαση έγκριση ανάληψης υποχρέωσης
 33. Τις αρίθμ. 11249/431/24-01-2017 (ΑΔΑ 7ΑΛΗ7ΛΨ-ΡΛΨ), 11243/429/24-01-2017 (ΑΔΑ ΩΑΠ37ΛΨ-ΖΑ2), 11229/425/24-01-2017 (ΑΔΑ Ω3ΚΦ7ΛΨ-1Ω7) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης
 34. Την αρίθ. 2314/16 (ΑΔΑ ΩΗΜΘ7ΛΨ-ΥΦΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
 35. Την αρίθμ. 113/17 (ΑΔΑ6ΕΔΕ7ΛΨ-ΙΟΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης πρακτικού Ι του Διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί.
 36. Την αρίθμ. 333/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκριση του Πρακτικού Ι του Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα αδιάθετα Τμήματα (Εργοτάξια ΠΔΜ):  2 Γρεβενά, 3 Φλώρινα, 4 Πεντάλοφος, 5 Καστοριά, προϋπολογισμού 19.701.68, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής –  υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιοχή της Κοζάνης. (άρθρο 63 ν. 4257/14).

7Σ0Κ7ΛΨ-ΘΓ1