Λύσσανδρος Μεταξάς - Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού κ.λπ.» (163 Α’).

3. Την υπ΄αριθ. οικ. 170/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ1087ΛΨ-ΡΒΠ).

4. Την υπ΄αριθ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί εκλογής μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Την ανάγκη ορισμού ενός Αντιπεριφερειάρχη, ως Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό του κ. Λύσσανδρου Μεταξά του Κωνσταντίνου, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη με τομέα αρμοδιότητας Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, ως Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της.

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Αμανατίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Περιφερειακή Επιτροπή
5. κ.κ. Γενικούς Διευθυντές
6. Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα .Π.Ε. Κοζάνης και έδρας
7. Δ/νσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας (με την παράκληση να ενημερώσουν τις οργανικές μονάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας).