Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (11-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (11-3-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 11/3/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 250.000,00 € με το Φ.Π.Α 24%.
 3. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 171345/23-10-2023 Σύμβασης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων Δήμου Κοζάνης, αναδρομικά από 01/01/2024
 4. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 171370/23-10-2023 Σύμβασης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας, αναδρομικά από 01/01/2024
 5. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 171391/23-10-2023 Σύμβασης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων Δήμων Κοζάνης, Σερβίων, Βελβεντού, Βοϊου και Εορδαίας, αναδρομικά από 01/01/2024
 6. Έγκριση ΝΕΩΝ επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων  που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2023-2024 για την Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο

  «Ασφαλτοστρώσεις στο Επ. Οδ. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς 2024»

 8. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –  Έδρας για ένα έτος και έγκριση της μελέτης
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος και έγκριση της συνημμένης μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων
 11. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
 12. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 14. Έγκριση 1ης τροποποίησης του  Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)
  κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2024
 15. Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 16. Έγκριση του 3ου Πρακτικού- δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό 2/2023,
  «Προμήθεια ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), εκτιμώμενης αξίας 282.258,07€,πλέον ΦΠΑ 350.000,00€.»
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου  Οριστικής  παραλαβής των εργασιών:

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 20. Έγκριση όρων Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 “Αρχαιολογία” του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου του Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων, Αμυνταίου»
  που έχει ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020, στην δράση 4.3.1. «υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
 21. Έγκριση 1ης Τροποποίησης (τροπ. 1) Τεχνικού Προγράμματος της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»  ΣΑΝΠ 241 για το 2024.
 22. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 28ης  Δεκεμβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 23. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2023».
 24. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης»
 25. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την δαπάνη Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 26. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη μίσθωση λεωφορείου στην αρχαία Μεσσήνη

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (11-3-2024)