Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (9-5-2017)

Μετατάξεις
A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 (Α ́147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η Α.Ε.Π.Π. έχει ως έδρα τον Νομό Αττικής (κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198).

Η Α.Ε.Π.Π.απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της.
Για να εξασφαλισθεί η άμεση λειτουργία της Α.Ε.Π.Π., κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωσή της με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.

67ΕΓΩ-Ε0Ζ