ΤΕΒΑ

Προμήθεια τροφίμων και Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ (2020)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια τροφίμων και Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ (2020)

Προμήθεια τροφίμων και Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ (2020)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ν.Π.Δ.Δ

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: ή στην https://www.pdm.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2461351194 ή 2467350279.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1του ν. 4412/16 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των τριάντα πέντε  (35)  ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380034, ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380033, ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380032,     ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380031 της Πράξης 2018-2019 και ΣΑΕ 2016ΣΕ09380042, ΣΑΕ 2016ΣΕ09380040, ΣΑΕ 2016ΣΕ09380041, ΣΑΕ 2016ΣΕ09380039 της Πράξης 2015-2016. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 9455.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 1. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).
 2. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η Προμήθεια, Αποθήκευση και Διανομή Τροφίμων (Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Ζυμαρικά, Τυρί Φέτα ΠΟΠ, Ελαιόλαδο, Μέλι, Ρύζι, Βόειο Κρέας, Χοιρινό) και η Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης, Σκόνη για Πλύσιμο Ρούχων, Υγρό Πιάτων, Αφρόλουτρο, Σαμπουάν), στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Κοινωνικής Σύμπραξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Φλώρινας, των Γρεβενών, της Καστοριάς και της Κοζάνης.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται

 • η προμήθεια των ειδών Τροφίμων και ΒΥΣ,
 • την πακετοποίηση αυτών των ειδών,
 • η αποθήκευση αυτών των ειδών,
 • η διανομή των πακέτων/δεμάτων και η παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους χώρους διανομής που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο και,
 • η εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), όπως τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα Διακήρυξη και στο Παράρτημα Α αυτής.

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 15612120-8
2 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 15851100-9
3 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 15542300-2
4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6
5 ΜΕΛΙ 15831600-8
6 ΡΥΖΙ 03211300-6
7 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 15111200-1
8 ΧΟΙΡΙΝΟ 15113000-3
9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 39830000-9
10 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 39830000-9
11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 39832000-3
12 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 33711520-8
13 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 33711610-6

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραπάνω ειδών

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.607.112,73. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ13 & 24%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:1.402.517,40 €. ΦΠΑ: 204.595,33 €).

 

Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών και των ποσοτήτων.

Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού και για το σύνολο των Κ.Σ και των ποσοτήτων και κατά συνέπεια η μη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρους των ομάδων, κρίνεται αναγκαία εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για την ορθή, ομαλή και χωρίς μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεση της σύμβασης από τεχνικής άποψης, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου αυτής και των ιδιαίτερων θεσμικών απαιτήσεων κατά την υλοποίηση της. (Ταχύτερος συντονισμός αναδόχου-αναθέτουσας αρχής, καλύτερος προγραμματισμός διανομών /Κ.Σ, οικονομίες κλίμακας κλπ)

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

 

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/12/2021 . Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  τιμής.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη για την Προμήθεια τροφίμων και Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Τ.Ε.Β.Α. (2020) (σε μορφή pdf)

diakirixi-teva-pdm-2020