Διοικητήριο ΖΕΠ

Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης και θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης και θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2020

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Τo αρίθμ. πρωτ. 143027/6-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) με τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό δαπάνης.
 11. Την αριθμ. 1515/20 (ΑΔΑ: 6ΨΓ07ΛΨ-25Υ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 12. Την αριθμ. 3824/20 (ΑΔΑ: Ω9077ΛΨ-Ν57) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.1311.
 13. Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 14:00 για την προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης και θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμό της παρούσης (συνημμένα έγγραφα).

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 26-11-2020 και ώρα 9:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.084,38 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) και τον κο Η. Γιαννόπουλο στο  τηλ. 2461052687 e-mail: h.giannopoulos @pdm.gov.gr ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης και θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα της παρούσης που όπως και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν στο σύνολο του συνημμένου πίνακα και όχι τμηματικά καθώς και των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα εν λόγω. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν:
 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • Τα είδη είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • Σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω ειδών.

Στον φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφονται υποχρεωτικά εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Τα στοιχεία του αποστολέα

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και

promitheia-ylikon-diktyoy-ydreysis-thermansis-pdm-2020

Τα συνημμένα της πρόσκλησης (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

promitheia-ylikon-diktyoy-ydreysis-thermansis-pdm-2020-synnimena