Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 ΠΔΜ

Προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων κέντρων δεδομένων (centers) για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Work Package 6) του έργου «GO_GREEN»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων κέντρων δεδομένων (centers) για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Work Package 6) στο πλαίσιο του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN»

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997764589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ………….
Ταχυδρομική διεύθυνση ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR 13
Τηλέφωνο 2461052656
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) s.kianas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κιάνας Στέργιος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ .

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών.

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος 186609)

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9479 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  29396/23-02-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010396993, ΑΔΑ 66Σ17ΛΨ-Ο6Φ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022  και έλαβε α/α 1304 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ60560000)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται  στο Πακέτο Εργασίας 6 – Πιλοτικές παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση και εφαρμογή πράσινων πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού (Pilot interventions aiming to promoting and enabling the ‘greening’ of digital transformation initiatives) της  Πράξης : «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 12880 και έχει λάβει κωδικό Mis : 5129748 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ “ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ” ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ – Pilot applications enabling the ‘greening’ of selected digital transformation initiatives and assessment of their environmental footprint), του έργου GO_GREEN που περιλαμβάνει την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων με σκοπό την παρουσίαση του τρόπου που οι ψηφιακές υποδομές μπορούν να γίνουν πιο πράσινες.

Συγκεκριμένα, το έργο αναπτύσσει ένα πράσινο πιλοτικό κέντρο δεδομένων που παράγει ενεργειακά οφέλη και ανακυκλώνει την παραγόμενη θερμική ενέργεια, μέσα από ψηφιακές πιλοτικές εφαρμογές οφέλους της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Οι χώροι εγκατάστασης των πράσινων κέντρων υπολογιστικής ισχύος αφορούν:

  • στο Κτίριο Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης και
  • στο Κτίριο του Νοσοκομείου Γρεβενών.

Οι χώροι εγκατάστασης των πράσινων κέντρων δεδομένων έχουν εντοπιστεί στο λεβητοστάσιο των προαναφερθέντων κτιρίων προκειμένου να υπάρχει άμεση σύνδεση με το σύστημα του ζεστού νερού χρήσης για την καλύτερη εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας, που θα παραλαμβάνεται από τα πράσινα κέντρα δεδομένων κατά την διαδικασία της ψύξης τους.

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό 1.129.032,25 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 270.967,75 €) και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 1.400.000,00 €.

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου (πιθανή επέκταση του πιλοτικού): 564.516,13 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 700.000,00 € , ΦΠΑ 24% 135.483,87 €)

Συνημμένα:

Η Προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων κέντρων δεδομένων (centers) για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Work Package 6) στο πλαίσιο του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» (pdf)

 

diakiryxi-prasina-kentra-dedomenon-centers-gia-to-work-package-6-go-green