Προμήθεια και εγκατάσταση φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας

Προμήθεια φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθεια και εγκατάσταση φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην είσοδο της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων

Αρ. Διακ. 06/2024

ΕΣΗΔΗΣ 354793

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 1007.903.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL53
Τηλέφωνο +30 2461 351194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Σχετικά με την Διαγωνιστική Διαδικασία Τούμπας Χρήστος
Αρμόδιος για πληροφορίες Σχετικά με τις Προδιαγραφές Σπυρίδων Μπατσιώλας (2461052704,
s.mpatsiolas@pdm.gov.gr)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, ως ΟΤΑ Β΄
Βαθμού.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.pdm.gov.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 073.9789.162 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα ΚΑΠ Επενδύσεις.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 87528/312-05-2024 (ΑΔΑΜ24REQ015070327, ΑΔΑ 9Φ1Σ7ΛΨ-ΞΒ0) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 2798 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην είσοδο της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (στο εξής «Γέφυρα»). Στο συγκεκριμένο σημείο καταγράφονται διαρκώς τροχαίες παραβάσεις συνέπεια παραβιάσεων του ορίου ταχύτητας επί της Γέφυρας, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται ο φορέας της Γέφυρας. (CPV 34971000-4).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (στο εξής «ΠΔΜ») σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’198/11.09.2001 είναι αρμόδια για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών παραβιάσεων ΚΟΚ κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Τροχαίας. Συνεπώς, η ΠΔΜ αναλαμβάνει την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών που προκαλούν. Η συγκεκριμένη λύση θα αυτοματοποιήσει την έκδοση στοιχείων οδικών παραβάσεων και θα συντελέσει στη μείωση της ταχύτητας εντός του οικισμού.

Περιλαμβάνεται της η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών στύλων με την ανάλογη καμπίνα (Θάλαμο) για την τοποθέτηση των καμερών, η εκπόνηση, εφαρμογή και λειτουργία λογισμικού διαχείρισης παραβάσεων και η συντήρηση αυτών.

Διαβάστε αναλυτικά τη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθεια και εγκατάσταση φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην είσοδο της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων

diakhriksi_paraviaseis_gefyra_serviwn

Προμήθεια φωτογραφικού συστήματος καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων