Προμήθεια εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας

Προμήθεια εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας

Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, προμήθειας εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αρ. Διακ. 23/2023

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 239201

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 24613 51194, 24613 51236
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες για την Σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών αυτής Συμβάσεων: ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Για Θέματα Διαγωνισμού)
Αρμόδιος για πληροφορίες για την υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη. ΤΣΩΚΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (Για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών)
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ Β Βαθμού.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)     Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)     Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

δ)     H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1279 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα  073.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 156868/29-06-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013529724, ΑΔΑ Ψ1ΨΒ7ΛΨ-Ρ4Λ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε Α/Α 4546 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι (Υπο-παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ) της παρούσης.

  • Φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας
  • Φορητής κάμερας λήψης φωτογραφιών
  • Κάρτα μνήμης
  • Οθόνη αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού

Πίνακας κόστους προϊόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Συσκευή ανίχνευσης συχνοτήτων 4 10.000,00 € 40.000,00 € 49.600,00 €
Κάμερα με τρίποδο και θήκη 4 2.000,00 € 8.000,00 € 9.920,00 €
Κάρτα μνήμης 16 GB 320 100,00 € 32.000,00 € 39.680,00 €
Οθόνη Digital Singage 4 5.000,00 € 20.000,00 € 24.800,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 100.000,00 € 124.000,00 €

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35121900-7, 30234500-3, 38651000-3, 30231300-0.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 124.000,00 €.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή  αυτής μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των αγαθών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, καθότι πρόκειται για ομοειδή και είναι δύσκολος ο διαχωρισμός τους σε ομάδες και η ξεχωριστή ανάθεση σε διαφορετικούς αναδόχους από τεχνικής απόψεως.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/10/2023 και ώρα 15:00.

Γίνεται χρήση της δυνατότητας σύντμησης της προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 λόγω του επείγοντος του αντικειμένου της διακήρυξης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  23/2023 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): στη διαδρομή: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

 

Συνημμένα:

Ο  ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, προμήθειας εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (σε μορφή pdf)

diagwnismos-metaforas-23-2023

Προμήθεια εξοπλισμού Διευθύνσεων Μεταφορών των Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας