Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής

Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρ. Διακ. 24/2023

ΕΣΗΔΗΣ 2855423

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 24613 51194,  2461351193
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΟΥΡΑΣ (Για Θέματα Διαγωνισμού)
Αρμόδιος για πληροφορίες για την υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη. ΤΣΩΚΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (Για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών) 24613 51236
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.pdm.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ Β Βαθμού.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)     Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)     Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

δ)     H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1723.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα  073

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 113962/07-07-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013188368, ΑΔΑ Ψ1Λ87ΛΨ-ΡΚΠ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε Α/Α 3360. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής, της Επιτροπής Θεμάτων γης και λοιπών υπηρεσιών, ως κατωτέρω.

α/α Είδος Ποσότητα/

τεμάχια

Ενδεικτική τιμή

μονάδας με ΦΠΑ €

Γενικό Σύνολο

με ΦΠΑ €

1 Φορητός υπολογιστής 15.6 inches μαζί

θήκη μεταφοράς για φορητό υπολογιστή 15.6

inches για την αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

6 1.240,00 € 7.440,00 €
1 Φορητός υπολογιστής , Επιτροπή Θεμάτων Γης 1 1.240,00 € 1.240,00 €
1 Κεντρικό UPS 20 KVA 1 9.424,00 € 9.424,00 €
1 Οθόνη υπολογιστή 27” 7 180,00 € 1.260,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 19.364,00 €

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30213100-6, 30230000-0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.616,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 19.364,00 €.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή  αυτής μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των αγαθών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, καθότι πρόκειται για ομοειδή και είναι δύσκολος ο διαχωρισμός τους σε ομάδες και η ξεχωριστή ανάθεση σε διαφορετικούς αναδόχους από τεχνικής απόψεως.

Διαβάστε αναλυτικά τον Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

diakiriksi_laptops_othones

Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας