Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει:

Για την  προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για τους σκοπούς της αποτροπής της εισόδου και μετάδοσης του ιού της αφρικανικής πανώλης στις εκμεταλλεύσεις χοίρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα προσληφθεί, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο κατά το κυνήγι αγριόχοιρων.

Στο πλαίσιο αυτό θα μετακινείται με υπηρεσιακά οχήματα, μετά από έγκριση του Προϊστάμενου της Δ.Α.Ο.Κ. και σύμφωνα με τις υποδείξεις του, σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία προσελήφθη.

Τα βασικά καθήκοντα των Κτηνιάτρων που θα προσληφθούν συνίστανται στα εξής:

α) Κλινικός έλεγχος όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ακτίνα 50 Km από τα
σύνορα της χώρας, σε εβδομαδιαία βάση.

β) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων και επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας
σε όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.

γ) Καταγραφή όλων των οικόσιτων ζώων και ενημέρωση των κατόχων τους για την
υποχρέωση δήλωσης των ζώων τους στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.

δ) Συμβολή στον περιορισμό της εκτατικής και ημισταβλισμένης χοιροτροφίας εντός
σταβλικών περιφραγμένων εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση
165390/590/2018 (Β΄ 1128).

ε) Συνδρομή στις δράσεις των μόνιμων Κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας για τη
συλλογή δειγμάτων από νεκρούς/θανατωμένους αγριόχοιρους και οικόσιτους χοίρους, από
τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.
στ) Επιτήρηση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για την τήρηση των περιοριστικών
μέτρων, καθώς και των μέτρων βιοασφάλειας, που επιβάλλονται με αποφάσεις των
αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών.

ζ) Ενημέρωση των κυνηγών που δραστηριοποιούνται στα
διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας, για την υποχρέωση
τήρησης μέτρων βιοασφάλειας (π.χ. διαχείριση πτωμάτων,
προϊόντων εκδοράς).

η) Συνδρομή στις δράσεις των μόνιμων Κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας σε κάθε
μέτρο ή αρμοδιότητα που απορρέει από τις κατ’ αντιστοιχία ισχύουσες διατάξεις που
καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 260918/22-01-2009
(Β΄ 75) «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής
Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» και του π.δ. 37/2005 (Α΄ 56) «Μέτρα για την καταπολέμηση
της ΑΠΧ και τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου».

θ) Κάθε άλλο συναφές καθήκον που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ.

(Αριθμός 6153/204490 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π Φεκ 29/13-8-2019)

prokiryxi-6153-204490-2019

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 17-08-2019 και λήγει στις 23-08-2019.