Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024

Προκήρυξη για την εισαγωγή πτυχιούχων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 39 παρ. 12 (1γ) του ν. 4662/2020 (Α΄27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
 2. Του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (A΄17).
 3. Του π.δ. 59/2022 (Α΄156) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις»,
 4. Του π.δ. 11/2014 (Α΄17) «Για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατεύσιμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα».
 5. Του π.δ. 174/1983 (Α΄68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής».
 6. Της υπ’ αριθ. 53622 οικ. Φ.109.1/21-09-2022 (Β΄ 4944) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών.
 7. Της υπ’ αριθ. 12132 οικ. Φ.109.1/06-04-2023 (Β΄2269) Απόφασης των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023 και με κατατακτήριες εξετάσεις».
 8. Της υπ’ αριθ. 31/27-09-2022 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006): «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599 από 09-11-2022 έγγραφο.
 9. Της υπ’ αριθ. ΓΝ34/12-05-2023 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
 10. Του υπ’ αριθ. 3885 Φ.300.1/23-05-2023 εγγράφου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Εξεταστέα ύλη κατατακτήριων εξετάσεων».

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, ως ακολούθως:

 1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε πέντε (5), όπως προέκυψε ως ποσοστό (20%) από τις θέσεις που ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 12132 οικ. Φ.109.1/06-04-2023 (Β΄2269) Απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023 και με κατατακτήριες εξετάσεις».
 2. Οι ανωτέρω πέντε (5) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία.
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΣΕΙΣ
  Χημείας 2
  Δασολογίας και Περιβάλλοντος 1
  Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 1
  Μαθηματικών 1
  ΣΥΝΟΛΟ 5
 3. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής (ως άνω πίνακας). Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών μετά την πρωτοκόλλησή της. Η δηλούμενη σειρά των κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.
 4. Η σειρά των κατηγοριών/πτυχίων του ανωτέρω πίνακα κατανομής θέσεων ορίζει και τη σειρά προτεραιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 59/2022 (Α’ 156), σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, για την συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου.

 

Συνημμένα:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

pyrosvestiki-diagwnismos-prokhriksi

 

Για την Π.Δ.Μ.