Διακήρυξη για τη Σύμβαση «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υδρογόνου, Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός (1) Σταθμού Ανεφοδιασμού με Καύσιμο Υδρογόνο και δύο (2) επιβατικών οχημάτων υδρογόνου

Προμήθεια και Εγκατάσταση 1 Συστήματος Υδρογόνου, Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη για τη Σύμβαση «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υδρογόνου, Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός (1) Σταθμού Ανεφοδιασμού με Καύσιμο Υδρογόνο και δύο (2) επιβατικών οχημάτων υδρογόνου στο πλαίσιο του έργου Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό Κτίριο – Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία (Pilot Positive Energy Building – The case of the Agri-Vet Centre as a Living Lab in Western Macedonia)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 2.147.425,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Διακήρυξη για τη Σύμβαση «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υδρογόνου, Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός (1) Σταθμού Ανεφοδιασμού με Καύσιμο Υδρογόνο και δύο (2) επιβατικών οχημάτων υδρογόνου

Αρ. Διακ. 09/2023

ΕΣΗΔΗΣ 195664

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL531
Τηλέφωνο 2461351194 & 2461351207
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Τούμπας, Δημήτριος Μόκιας
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 71.9459 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  44561/16-03-2023 (ΑΔΑΜ23REQ12840892, ΑΔΑ ΨΤΚΚ7ΛΨ-2ΤΜ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 1859 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων & αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 του έργου : «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 12206/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ 6Π5646Μ-ξνζ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι το Τμήμα 1 που περιλαμβάνει το Είδος Α: Η «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος υδρογόνου, φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου» και το Είδος Β: «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνο» και το Τμήμα 2 που περιλαμβάνει την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος υδρογόνου», στο πλαίσιο του έργου Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό Κτίριο – Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία (Pilot Positive Energy Building – The case of the Agri-Vet Centre as a Living Lab in Western Macedonia).


Συνημμένα:

Η διακήρυξη για τη σύμβαση «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υδρογόνου, Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός (1) Σταθμού Ανεφοδιασμού με Καύσιμο Υδρογόνο και δύο (2) επιβατικών οχημάτων υδρογόνου» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σε μορφή pdf)

 

diakiyxi-9-23-promitheia-kai-egkatastasi-1-systimatos-ydrogonoy-pdm-orthi