Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (19-5-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (19-5-2023)

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (19-5-2023)
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ553/05-05-2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:
Προκήρυξη Θέση Προθεσμία
Ref. No.: S14/2023 Head of the Council of Europe Office in Geneva – Directorate of Political Affairs and External Relations 15.06.2023

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπασθεί θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου και να έχει τριετή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, ενώ κατά τη διάρκεια της απόσπασής του θα πρέπει να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας του.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η υποβολή και μόνο των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό, δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Σχετική και η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/2632/οικ.7623/28.4.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

 

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (19-5-2023), (ΑΔΑ: ΨΔΣΤ46ΜΤΛ6-ΡΤΝ)

 

Για την Π.Δ.Μ.