Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (13-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (13-3-2024)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ195/14-02-2024 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη Θέση Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Ref. No.: S3/2024 Programme Manager on Police Matters-Co-operation in Police and Deprivation of Liberty Division (CPDL)-Directorate General Human Rights and Rule of Law-Location Strasbourg 15.03.2024

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπασθεί θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου και να έχει τριετή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, ενώ κατά τη διάρκεια της απόσπασής του θα πρέπει να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Διευκρινίζεται ότι για τη θέση δεν έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (13-3-2024) (με ΑΔΑ: ΕΒΧ946ΜΤΛ6-0ΞΘ)

 

Για την Π.Δ.Μ.