Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (23-4-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (23-4-2024)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ476/09-04-2024 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη     Θέση    Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ref. No.: S8/2024, Programme Manager-Directorate General of Democracy and Human Dignity 13.05.2024

Ref. No.: S9/2024, Scientific Programme Manager – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) 24.05.2024

 

 

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπασθεί θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου και να έχει τριετή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, ενώ κατά τη διάρκεια της απόσπασής του θα πρέπει να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Διευκρινίζεται ότι μόνο για τη θέση S9 έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη αμοιβή καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (23-4-2024), με ΑΔΑ: 9Ο7Κ46ΜΤΛ6-ΥΧΨ

 

  Για την Π.Δ.Μ.