Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/13-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/13-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/13-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 58/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απογραφής 31-12-2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

59/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Απογραφή 31-12-2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2021 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

60/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό Έναρξης 1-1-2021 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Κοζάνη 14/3/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου