Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/6-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/6-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/6-3-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 42/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος μνήμης για τους άτυχους συνανθρώπους μας στο τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

43/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος μνήμης για τους άτυχους συνανθρώπους μας στο τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για την ανανέωση δέσμευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη στήριξη του δικαίου και καθ’ όλα νόμιμου αιτήματος της Μετεγκατάστασης της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής.

44/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανανέωση δέσμευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη στήριξη του δικαίου και καθ’ όλα νόμιμου αιτήματος της Μετεγκατάστασης της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής.

4.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή Δωρεάς Απινιδωτή προς την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

45/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την αποδοχή Δωρεάς Απινιδωτή προς την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2022.

46/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2022.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2022.

47/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό Έτους 2022
7.
Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2023).

48/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2023).

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

49/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2023 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

50/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2023 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

51/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023.

52/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023.

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης, σχεδίου και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων Π.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Όρεστικού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού: 229.000€ (με Φ.Π.Α.).

53/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη  σύναψη, σχεδίου και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο όρων Π.Σ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Όρεστικού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού: 229.000€ (με Φ.Π.Α.).
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε.

54/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε.
14.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Μ (έδρας) , έτους 2023.

55/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Μ (έδρας), έτους 2023.
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης από συνεργεία του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης στο επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.

56/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης από συνεργεία του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης στο επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.
16.
Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2023).

57/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2023).

 

Κοζάνη 7/3/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου