Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/21-2-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/21-2-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/21-2-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 28/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.       Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Διευκρινίσεις επί της προμήθειας μηχανήματος έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας).

29/23 Έγινε η σχετική ενημέρωση για την προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας).
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του European Polytechnic University με έδρα το Pernik της Βουλγαρίας.

30/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σκοπιμότητα σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του European Polytechnic University με έδρα το Pernik της Βουλγαρίας.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2022.

31/23 Αναβολή

5.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2022.

32/23 Αναβολή
6.      Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2023).

33/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2023).
7.      Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2023).

34/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2023).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση σχετικά με το έργο «ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΟΠΑ) ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3982/2011 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ’» καθώς και επί της αντίστοιχης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

35/23 Το Π.Σ.  γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά επί της σκοπιμότητας ανάπτυξης του έργου «ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΟΠΑ) ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3982/2011 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ’» και επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ιδίου έργου.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

4ηΤροποποίηση της 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

36/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4ηΤροποποίηση της 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

10.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΠΕ Καστοριάς.

37/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΠΕ Καστοριάς.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. 49/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Καστοριάς».

38/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. 49/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Καστοριάς».
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Υ. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης», με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

39/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Υ. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης», με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-25, 2025-26 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018.

40/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-25, 2025-26 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018.

14.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2023.

41/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2023.

 

Κοζάνη 22/2/2023

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου