Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/10-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/10-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/10-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/10-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 57η/10-12-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ δικηγορου

2679/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2680/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά τροφίμων εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα αποσταλούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Τιράνων- Δυρραχίου

2681/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της 2572/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και νέα ΕΓΚΡΙΣΗ  Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

2682/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ από ΤΗΝ ΔΟΥ

2683/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ από ΤΗΝ ΔΟΥ

2684/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ για την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την προώθηση των τοπικών προϊόντων της στην έκθεση με τίτλο «Μια μικρή Ελλάδα στην Αθήνα»

2685/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας Επαναπροκήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

2686/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράταση της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του  ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

2687/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2688/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2019-2020 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής

2689/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2690/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Χριστούγεννα στην Αυλή των Βουνών»

2691/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ και της πρόεδρου του π.σ. στην 27η συνεδρίαση  του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2692/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων στην 27Η συνεδρίαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2693/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ περιφερειακών συμβούλων ΣΤΗΝ 57Η συνεδρίαση της Ο.Ε.

2694/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης  Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

2695/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πεντάβρυσου Δήμου Εορδαίας», Προϋπολογισμού: 172.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

2696/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2697/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα»

2698/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας»

2699/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων  γηπέδου ΤΚ Ξινού Νερού»

2700/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΡΑΣ

2701/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4, από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2702/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την  «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 195.532,12 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

2703/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της Σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εργασίες αποχιονισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς», στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Άργους Ορεστικού   

2704/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 3ης τροποποίησης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

2705/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΧΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2706/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης της 2459/5-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΕ87ΛΨ-Μ7Ν) περί τροποποίησης των συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 5/2018 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020

2707/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης Τροποποίησης της 2458/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΒΑ7ΛΨ-Α0Α) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018

2708/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για την «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»

2709/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στο εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»

2710/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020

2711/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών 

2712/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2019

2713/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού

2714/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορά στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών,  για την σχολική περίοδο 2019-2020» προϋπολογισμού 1.621.494,83 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2715/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των εργοταξίων της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα στα Γρεβενά και στο Πεντάλοφο

2716/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 30 Διαπραγμάτευσης της 5-12-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20 και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους

2717/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του II πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου»

2718/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου»

2719/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –                ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

2720/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020»

2721/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2722/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2723/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2724/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2725/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις ανάγκες του γραφείου του Περιφερειάρχη ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

2726/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 12/12/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ