Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 999,68 kWp» της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί στα υπ’ αριθ. 1230 & 1234δ αγροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής Βαθυλάκκου, έτους 1954, στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Βαθύλακκος Σερβίων

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 999,68 kWp» της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 999,68 kWp» της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 999,68 kWp» της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που θα εγκατασταθεί στα υπ’ αριθ. 1230 & 1234δ αγροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής Βαθυλάκκου, έτους 1954, στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.

Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.

5.

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.

Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.

Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8.

Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

9.

Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

10.

Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

11.

Η υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».

12.

Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».

13.

Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.

14.

Η από 09/12/2019 αίτηση του κ. Διαμαντόπουλου Γεωργίου – Σεφάνου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με συνημμένα:

i. Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική Περιγραφή

iii. Τοπογραφικό Διάγραμμα Γενικής Διάταξης και Επί μέρους εγκαταστάσεων.

iv. Χάρτη περιοχών αποκλεισμού

v. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/562221/401631/4624/24-10-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στα αγροτεμάχια 1230 και 1234δ, έκτασης 17.250,00 τ.μ. και 3.596,00 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στη θέση «Βουνό» στην Τ.Κ. Βαθυλάκου του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Διαμαντόπουλου Γεωργίου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

vi. Το με Α.Π. 1584/24-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης «ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ», σύμφωνα με το οποίο το γεωτεμάχιο εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού και εκτός ΖΟΕ και δεν υπάρχει θεσμοθετημένη χρήση γης στην περιοχή.

vii. Το με Α.Π. 164935/05-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας με συνημμένο το υπ’ αριθ. 225/2019 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο η έκταση δεν αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

15.

Η από 16/12/2019 αίτηση του του κ. Διαμαντόπουλου Γεωργίου – Στεφάνου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με συνημμένο το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΕΤΕΗΒΙΔΜ/686061/72677/4775/12-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 999,68 KW ΣΤΑ ΑΡΙΘ. 1230 ΚΑΙ 1234Δ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ».

16.

Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τεκμηρίωσης των ΠΠΔ, δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση εντός του τμήματος 2 του γηπέδου, το οποίο σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα του κ. Αθανασίου Τουρτούρα, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, χαρακτηρίζεται ως «ΧΑ», δηλαδή δασικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Κοζάνης.

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 999,68 kWp»

β.  Θέση του έργου: υπ’ αριθ. 1230 & 1234δ αγροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής Βαθυλάκκου, έτους 1954, στη θέση «Βουνό» στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου, Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών του γηπέδου του σκοπούμενου σταθμού (αγροτεμάχια υπ’ αριθ. 1230 & 1234δ αφαιρούμενου του τμήματος που είναι χαρακτηρισμένο ‘ΧΑ’ σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη) είναι οι ακόλουθες:

Σημείο Χ Υ
Α 322336,970 4457273,850
Β 322306,410 4457224,220
Γ 322229,390 4457198,220
Δ 322250,370 4457137,440
Ε 322237,940 4457116,970
Ζ 322223,370 4457088,070
Η 322199,470 4457103,040
Θ 322181,240 4457078,210
Ι 322174,780 4457082,550
Κ 322142,240 4457123,380
Λ 322123,810 4457204,440
Σημείο Χ Υ
7 322122,110 4457209,090
6 322130,850 4457216,110
5 322136,740 4457207,320
4 322142,070 4457215,800
3 322148,520 4457221,580
Ξ 322167,430 4457201,370
Ο 322176,740 4457215,900
Π 322182,250 4457203,650
Ρ 322242,950 4457278,230
Σ 322265,790 4457310,440
 

γ.  Φορέας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Διαμαντόπουλος Γεώργιος – Στέφανος (e-mail επικοινωνίας: mdiamantop@gmail.com).

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

  1. Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της.
  2. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.

 

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ (με ΑΔΑ: ΩΞΠΛ7ΛΨ-ΣΜΓ)