Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (19-2-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (19-2-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 19/02/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2024-2028
 3. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις της «Κοζανίτικης Αποκριάς 2024»
 4. Ένταξη έργου/ προμήθειας στον Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2024
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 6. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Γρεβενών με τίτλο

  «Αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του Γηπέδου ΕΠΣ Γρεβενών (Προμήθεια και Εγκατάσταση)»

 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων  αχρεωτήτως καταβληθέντων
 9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και της προκαλούμενης δαπάνης
 10. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός Διοικητικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 11. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016

 12. Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ, ενσωματωμένα Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές), του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 13. Έγκριση δαπάνης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) για τις ανάγκες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2024 (ΚΑΕ 5152 ΠΕ Κοζάνης)
 14. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 15. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 16. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (19-2-2024)