Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/8-11-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/8-11-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.      Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης   συνεδρίασης 259/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.

260/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για την ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

261/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  και δηλώνει ότι, είναι αντίθετο σε κάθε ενέργεια συρρίκνωσης του Πανεπιστημίου και θα  σταθεί αρωγός στους στόχους και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που οδηγούν στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ιδιαίτερα, θα στηρίξει κάθε απόφαση για τη δημιουργία νέων τμημάτων, ακαδημαϊκά άρτιων, ελκυστικών και ανταγωνιστικών, που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες της Δυτικής

Μακεδονίας, θα μεγιστοποιούν τις ικανότητες των εκπαιδευομένων και θα ανταποκρίνονται

στις αναγκαιότητες της σύγχρονης κοινωνίας.

4.      Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 130485/07-08-2023 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας – δειγματοληψίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών και εμφιαλωμένων νερών εμπορίου Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2023,

με ανάδοχο την «Q&Q Analysis ΜΟΝ. ΙΚΕ», ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ, ως προς εξειδικευμένο αντικείμενο,

δηλαδή τη λήψη δειγμάτων φυσικού μεταλλικού νερού για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα σε εμφιαλωτήριο.

262/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 130485/07-08-2023 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας – δειγματοληψίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών και εμφιαλωμένων νερών εμπορίου Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2023, με ανάδοχο την «Q&Q Analysis ΜΟΝ. ΙΚΕ», ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ, ως προς εξειδικευμένο αντικείμενο.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΑΤ, για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού.

263/23 Αποσύρεται

6.     

Ημερήσιας Διάταξης

Επικύρωση των με αριθ. 1476/2023, 1478/2023, 1506/2023, 1529/2023, 1561/2023, 1618/2023, 1609/2023, 1351/2023, 1652/2023, 1697/2023 και 1698/2023 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκαν εκ παραδρομής από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

264/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση των με αριθ. 1476/2023, 1506/2023, 1529/2023, 1561/2023, 1618/2023, 1609/2023, 1651/2023, 1652/2023, 1697/2023 και 1698/2023 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.

Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-24, οι οποίες εκδόθηκαν εκ

παραδρομής από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων.

265/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ομόφωνα την τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-2024, ύστερα από νέα αιτήματα των σχολικών μονάδων.
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων.

266/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού  έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας με ταξί, ως προς:

Α. Την προσθήκη νέων προορισμών, επανυπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης και

Β. Τον επανυπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης και προσθήκη μαθητών

9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέου αιτήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου.

267/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας με ταξί, ως προς:

Την προσθήκη μιας επιπλέον επιστροφής στο υφιστάμενο δρομολόγιο σύμφωνα με τον

επικαιροποιημένο πίνακα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

10.    Ημερήσιας Διάταξης

Επικύρωση της με αριθ.1478/2023, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε εκ παραδρομής από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

268/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της με αριθ. 1478/12-09-2023, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας που αφορά τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς  μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-24, η οποία εκδόθηκε εκ παραδρομής από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων.

269/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2023-

2024 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας με ταξί, ως προς:

Α. Την προσθήκη νέου προορισμού στο υφιστάμενο δρομολόγιο

Β. Την προσθήκη μιας επιπλέον διαδρομής στο υφιστάμενο δρομολόγιο

12.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών – Τρικάλων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :296.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

270/23 Το Π.Σ.  αποφάσισε ομόφωνα

ως τρόπο δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και

ενίσχυση της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 296.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). με την διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν.4412/2016.

13.    Ημερήσιας Διάταξης

24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η/2023).

271/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της 24ης/2023 τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Μόνιμων Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας για το έργο: «ΙΣΟΠΕΔΟΙ

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Κ2, Κ3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης.

272/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  την έγκριση Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας για το έργο: «ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ  ΚΟΜΒΟΙ Κ2, Κ3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης σύμφωνα με τη μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και τα σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης – σήμανσης.

Κοζάνη 9/11/2023

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/8-11-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας