Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-4-2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-4-2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

A/A Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 9/2024 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) Πυρήνα Ζ.ΑΠ. Αμυνταίου – Κλειδιού – Αχλάδας.

10/2024 Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, εισηγείται και γνωμοδοτεί την επανυποβολή της ΣΜΠΕ.
3. 2Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Πτολεμαΐδας.

11/2024 Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, εισηγείται και γνωμοδοτεί την επανυποβολή της ΣΜΠΕ

 

Κοζάνη 22/4/2024

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Πολυτίμη Φαρμάκη