Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/2-1-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/2-1-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

1/2024 Το Π.Σ. εκλέγει ως Πρόεδρο τoν κ.Νικόλαο Σαμαρά, Αντιπρόεδρο τον κ.Χρήστο Μπαρδάκα και Γραμματέα την κ. Βασιλική Μαλέα.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2/2024 Το Π.Σ. εκλέγει τα μέλη της  Περιφερειακής  Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά).

 

Κοζάνη 5/1/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς