Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/8-9-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/8-9-2022 συνεδρίαση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/8-9-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 164/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση για θέματα αρμοδιότητάς του, που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία.

165/22 Έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση για θέματα αρμοδιότητάς του, που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία.

 

Κοζάνη 9/9/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου