Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/31-8-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/31-8-2022 συνεδρίαση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/31-8-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 152/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου: «Απομάκρυνση χειμαρολάβας (λάσπη) από την λεκάνη ανάντι του αναβαθμού στο αντλιοστάσιο Νεστορίου και επίχωση με αμμοχάλικο».

153/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση για τη Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας.

154/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση Πρότασης Επιχειρησιακού Σχεδίου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) για τα έτη 2017-2021.

155/22 Παρουσιάστηκε η πρόταση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) για τα έτη 2017-2021 και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης – Συμπεράσματα, επόμενα βήματα.

156/22 Το θέμα πήρε αναβολή
6. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε και σε όσες Γ.Σ. λάβουν χώρα κατά το 2ο εξάμηνο του 2022.

157/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε και σε όσες Γ.Σ. λάβουν χώρα κατά το 2ο εξάμηνο του 2022.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

158/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».
8. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της  Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο «Αγροβόϊο».

159/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της  Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο «Αγροβόϊο».
9.
Ημερήσιας Διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2022).

160/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2022).
10. Ημερήσιας Διάταξης

Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο 2022.

161/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο 2022.
11. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

162/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
12. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία.

163/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία.

 

Κοζάνη 1/9/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου